Nye rammeavtaler 2018-2019

Vi har gleden av å presentere våre nye rammeavtaler med henholdsvis Sporveien, Statens vegvesen, Fornebubanen, Bane NOR, Oslo Kommune/Bymiljøetaten og Hafslund. Med disse nye avtalene gir vi våre eksisterende og potensielle konsulenter tilgang til enda flere spennende oppdrag.

sporveien.PNG

HMS og KS

Like før sommeren inngikk vi ny rammeavtale med Sporveien innen HMS og KS. Sporveien-konsernet er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. De eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til t-bane og trikk og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Centerpoint har allerede flere utleide konsulenter på denne avtalen. Rammeavtalen har en varighet på 4 år med opsjon på nye 4 år (2+1+1). Vi ser frem til flere nye oppdrag og spennende prosjekter hos Sporveien i årene fremover.

svv.PNG

Prosjekt-, prosjektering- og byggeledelse

Med store investeringstiltak på riks- og fylkesvegnettet i Buskerud har Statens vegvesen behov for spisskompetanse innen bygging og rehabilitering av veger, bruer og støttekonstruksjoner. De har derfor inngått rammeavtaler innen prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og kontroll, deriblant med Centerpoint. Rammeavtalen har en varighet på 2 år med opsjon på nye 1+1 år.

fornebubanen.PNG

Byggeledelse og kontroll
Prosjektledelse, prosjektering, kontrakt, planlegging, kontroll

Fornebubaneprosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, og er en egen relativt nyopprettet etat (Fornebubaneetaten). Fornebubanen skal bli en ny 8 km lang t-banelinje fra Majorstuen til Fornebu senter. Banen skal i hovedsak gå under bakken og seks nye stasjoner skal etableres som en del av linjen. Centerpoint har sammen med Granlund Consulting AS og Insenti Samferdsel AS vunnet rammeavtale på alle fem delkontrakter innen Byggeledelse:

 1. Byggeledelse og kontroll banefag

 2. Byggeledelse og kontroll signal

 3. Byggeledelse og kontroll elektro, tele og automasjon

 4. Byggeledelse og kontroll grunnarbeider, betong, bygg

 5. Byggeledelse og kontroll ingeniørgeologi og geoteknikk

Samt begge delkontraktene innen Prosjektledelse:

 1. Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og kontraktsrådgiver

 2. Fremdriftsplanlegger, økonomicontroller og dokumentcontroller

Centerpoint har allerede fått inn flere konsulenter via disse avtalene, deriblant byggeledere, dokumentansvarlig og fremdriftsplanlegger. Rammeavtalen har en varighet på 4 år, med opsjon på nye 2 +1+1 år. Det vil være stort behov for ytterligere innleie av dyktige konsulenter i årene fremover.

bane nor.PNG

Jernbaneteknisk prosjektering, byggeledelse og totalbrudd

Bane NOR er i dag en av våre største kunder med 7 rammeavtaler og flere delavtaler - alt fra IT til tunge bygge- og anleggsprosjekter. Per i dag har vi utleid 56 dyktige konsulenter til Bane NOR. Ny rammeavtale med Bane NOR gjelder spesifikt for Vestfoldbanen, en avtale som strekker seg over hele 6 år med opsjon på ytterligere 1+1 år. Avtalen vant vi sammen med Granlund Consulting AS.

Vestfoldbanen strekker seg fra Drammen til Skien og er på 129 kilometer. I løpet av 2019 er det planlagt byggestart for dobbeltspor mellom Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker, slik at banen kan ta i mot enda større trafikk.

Det vil derfor fortsette å være stort innleiebehov hos Bane NOR i årene fremover, og denne rammeavtalen omfatter følgende fagområder:

 1. Planlegging og koordinering av arbeider i brudd og totalbrudd, inkl. funksjonen Leder for totalbrudd (LAT)

 2. Oppfølging jernbaneteknisk prosjektering

 3. Byggeledelse innen jernbanetekniske fag

a. Banestrøm/koblingsanlegg

b. Elektro – tele, lavspennings- og høyspenningsanlegg

Centerpoint fikk tildeling på alle tre delkontraktene og ser frem til å følge prosjektet i tiden som kommer.

BYM.PNG

Byggeledelse, SHA og kontroll

Bymiljøetatens prosjekter er mangeartede og varierende i omfang, varighet og kostnad, fra mindre tiltak med kostnadsramme et par millioner til større gateopprustningsprosjekter med en kostnadsramme på ca. 500 millioner kroner. Rammeavtalen omfatter hovedsakelig oppdrag tilknyttet gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter fra detaljplanfase til ferdig bygde anlegg innenfor Bymiljøetatens ansvarsområde.

Avtalen vil i tillegg til byggeledere også omfatte andre prosjektrelaterte tjenester som assisterende byggeledere, SHA-rådgivere og kontrollingeniører. Vi opplever stor etterspørsel fra Bymiljøetaten, og har i dag flere konsulenter innleid via denne rammeavtalen. Avtalen strekker seg over 2 år med opsjoner på ytterligere 2 år.

hafslund.PNG

Byggeledelse

I 2018 vant vi også ny rammeavtale med Hafslund Nett AS. Hafslund Nett er Norges største nettselskap og styrer, overvåker og optimaliserer strømnettet til 1,5 millioner mennesker. Med en stadig økende befolkning i landet må Hafslund Nett forsterke og bygge ut nettet de har i dag.

Hafslund Nett gjennomfører følgende utbyggingsprosjekter:

 • Oppføring av nye bygg eller rehabilitering og tilbygg til eksisterende bygninger.

 • Bygging av ledningstraseer

 • Etablering av kabeltraseer

 • Elektroentrepriser

Her vil det være stort behov for nye byggeledere til de ulike utbyggingsprosjektene som pågår i hele Hafslund Netts konsesjonsområde.

CP.PNG

Totalt ser vi altså at det i årene fremover vil være stort behov for byggeledere, kontrollingeniører, prosjektledere og SHA-rådgivere og andre relaterte funksjoner til flere av våre kunder. Centerpoint er derfor alltid interessert i komme i kontakt med dyktige fagfolk – så dersom du er en av disse eller kjenner noen som bør ta kontakt med oss, kan du ta kontakt med Bernhard Paus på 91 34 71 24 eller bernhard@centerpoint.no.

Ønsker du å få tilsendt ledige oppdrag på mail? Meld deg på våre nyhetsbrev:

Nyhetsbrev for oppdrag innen Samferdsel/Infrastruktur
Nyhetsbrev for oppdrag innen Olje/Gass
Nyhetsbrev for oppdrag innen IT