Sporveien - Ekebergbanen

Ekebergbanen går fra Konows gate til Ljabru og er ca. 6,7 km lang. Den eldste delen av banen er nesten 100 år gammel, og deler av anlegget har vært så nedslitt at redusert hastighet ble innført på flere steder. En fornyelsesplan ble utarbeidet i 2010, med formål om å gjøre Ekebergbanen til en rask og moderne bybane. Den nye oppgraderte Ekebergbanen vil gi økt hastighet og raskere fremkommelighet.

Som en del av dette prosjektet er det bygget 1200 meter dobbeltspor mellom Ekebergparken og Jomfrubråten, som sto ferdig våren 2016. 

Leveranse:

 • Byggeledelse (Les mer om vår konsulent her.)

Statnett - Vestre korridor

Statnett spenningsoppgraderer Vestre korridor, fra nåværende 300 kilovolt til 420 kilovolt, i tiden frem mot 2021. Vestre korridor er en fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet, og berører fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.

Leveranse:

 • Koordinator utførelse (KU)
 • SHA-rådgiver (KP)
 • Byggeledelse
 • Fundamentkontroll

Lundin - "Edvard Grieg"

Edvard Grieg-feltet bygges ut med en bunnfast plattform (jacket stålunderstell), med fullprosess-anlegg, tørre brønnhoder med ekstern jack-up drilling, og boligkvarter. Produksjonsstart er planlagt i fjerde kvartal 2015. De totale investeringene for utbyggingen er rundt 25 milliarder NOK. Les mer om Edvard Grieg-prosjektet her.

Vår konsulent er ansvarlig for alle HVAC-systemene på plattformen.


Sporveien - Østensjøbanen

7. april 2015 startet Sporveien arbeidene med fornyelse og omfattende vedlikehold av Østensjøbanen på strekningen mellom Hellerud og til og med Skullerud. Arbeidet ferdigstilles april 2016. Når banen gjenåpnes vil antallet avganger økes fra en til to pr. kvarter.
Les mer om prosjektet her.

Leveranse:

 • Byggeledere - Overbygning
 • Byggeledere - Tunnel
 • Byggeledere - Elektro
 • Kontrollingeniører

StaTnett - Elhub

NVE har gitt Statnett i oppdrag å etablere en såkalt datahub som skal omfatte alle måledata for strøm i Norge. Dette innebærer etablering og drift av permanent tjeneste i kraftmarkedet som vil fungere som et bindeledd mellom nettleverandører og kraftleverandører. Prosjektet har fått navnet Elhub som også vil være navnet på den fremtidige tjenesten når den er satt i drift.
Les mer om Elhub her.

Leveranse:

 • Teknisk migreringsstøtte

Jernbaneverket - Holm - Nykirke

Jernbaneverket startet byggingen av nytt dobbelspor fra Holm til Nykirke på Vestfoldbanen i august 2010. Det nye sporet er 14,3 km langt og  over 12 km av sporet vil gå i tunnel. Nye Holmestrand stasjon bygges inne i Holmestrandfjellet. Strekningen skal være ferdig høsten 2016.

Leveranse:

 • Byggeleder tunnel
 • Byggeleder betong
 • Kontrollingeniør betong
 • Kontrollingeniør tunnel/etterarbeider

Sporveien - LØRENBANEN

Lørenbanen (opprinnelig kalt Haslesvingen, senere Lørensvingen) er en strekning under bygging på T-banen i Oslo på 1600 meter mellom Sinsen stasjon og Økern stasjon. Banen kommer til å gå i tunnel fra Sinsen stasjon til like før Økern stasjon, og det vil bli opprettet en ny Løren stasjon. Med denne utbyggingen vil man få en direkte forbindelse mellom Grorudbanen og den nye T-baneringen. 

Leveranse:

 • Ingeniørgeologer
 • Kontrollingeniører tunnel
 • Byggeledere

Jernbaneverket - Follobanen

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjektet i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene.

Leveranse:

 • Prosjektingeniører
 • SHA-rådgivere
 • Dokumentstyring
 • Kvalitetsrådgivere
 • Kontrollingeniør

Det norske - "Ivar Aasen"

Ivar Aasen er Det norskes første store utbygging som operatør. Fremdriften i utbyggingsprosjektet går i henhold til tidsplan, og planlagt produksjonsstart i fjerde kvartal av 2016. Det norske er operatør for den unitiserte utbyggingen, og har en eierandel på 34,7862 prosent i feltet. 

Centerpoint har levert over 30 konsulenter til Ivar Aasen, blant annet innen Engineering, Construction and Commissioning og IT.


FELLESPROSJEKTET E6 – DOVREBANEN

Statens vegvesen og Jernbaneverket har i samarbeid utarbeidet kommunedel, reguleringsplaner og byggeplaner for bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Kleverud/Labbdalen. De to etatene vil også samarbeide om å forestå selve byggingen av veg og bane på denne strekningen. For å sørge for en helhetlig planlegging og utbygging av veg og bane langs Mjøsa, har de to etatene dannet Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Leveranse:

 • Teknisk byggeleder
 • Kontrollingeniører tunnel
 • Kontrollingeniører betong/konstruksjoner

Norsk Hydro - Qatalum

Aluminiumverket Qatalum er eid 50/50 av Hydro og Qatar Petroleum. Med en årlig kapasitet på 585.000 tonn er dette det største produksjonsanlegget for primæraluminium som noen gang er bygd i ett trinn. Anlegget i Mesaieed er fullt integrert med smelteverk, støperi, karbonfabrikk og et eget gasskraftverk.

Centerpoint leverte byggherrerepresentanter innen elektro, mekanikk, automasjon, piping, HVAC, betong, bygg og anlegg.


Jernbaneverket - SPIKKESTAD OG HEGGEDAL STASJON

Spikkestadbanen er en enkeltsporet bane med et krysningsspor og trafikkeres av lokaltog. Det er i dag problemer med punktligheten og regulariteten på strekningen. Dette forplanter seg og gir i mange tilfeller forsinkelser også for andre tog på Drammenbanen. Jernbaneverket har som siktemål å bedre punktligheten og legge til rette for økt frekvens på strekningen. Som ledd i dette vil både Heggedal og Spikkestad stasjon ombygges for å heve standarden, men også for å sikre viktige knutepunktsfunksjoner og tilstrekkelig plattformlengde.

Leveranse:

 • Byggeleder