2 x SHA-KOORDINATORER

Centerpoint søker 2 SHA-Koordinatorer til et spennende oppdrag for en av våre kunder.

Rolle 1: oppstart 01.01.2019 - varighet til 30.06.2020, med opsjon på 4 x 6 mnd.

Rolle 2: Oppstart april/mai 2019 - varighet til 30.06.2021, opsjon på 4 x 4 mnd

Arbeidsoppgaver:

 • Påse at det i alle entrepriser er utarbeidet prosjektspesifikke styringssystemer for HMS, herunder gå gjennom og kommentere entreprenørers systemer i forkant av arbeidsoppstart på byggeplassen.

 • Påse at det er avklart ansvarsforhold, etablert rutiner og prosedyrer, og at disse etterleves i henhold til krav angitt i SHA-planen.

 • Følge opp risikoforhold i SHA-planen med hensyn til krevd dokumentasjon.

 • Følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene.

 • Følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter håndterer kravene til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i henhold til SHA-planen.

 • Påse at det gjennomføres sikkerhetskurs for alle som arbeider på anlegget.

 • Koordinere arbeidsgiveres og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeide mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

 • Se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i § 9 i Byggherreforskriften gjennomføres.

 • Se til at det føres oversiktslister.

 • Se til at arbeidsgiver følger opp at kravene knyttet til riggforhold gjennomføres.

 • Påse at forhåndsmeldingen og SHA-planen er satt opp synlig på anleggsplassen og at disse oppdateres.

 • Delta ved vernerunder/vernemøter, byggemøter, ledelsesinspeksjoner og evt. fremdriftsmøter/koordineringsmøter.

 • Foreta egne inspeksjoner på bygge- eller anleggsplassen.

 • Følge opp innrapporterte SHA-avvik fra utførende virksomheter.

 • Ajourføre prosjektets logg for SHA-avvik.

 • Rapportere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø av betydning for prosjektet skriftlig til byggherre ved K/HMS-ansvarlig.

 • Utarbeide månedsrapport for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til byggherre ved K/HMS-ansvarlig.

Kompetansekrav:

 • Det kreves minimum utdanning fra Teknisk Fagskole, fagbrev innen anleggsfag eller tilsvarende utdanning innen anleggsteknikk.

 • Tilbudt ressurs må ha minimum 7 års dokumentert praktisk erfaring fra bygge/anleggsplass. Utdanning som ingeniør med spesialisering innen HMS kan kompensere for manglende praktisk erfaring.

 • Det kreves minimum 3 års erfaring fra relevant SHA/HMS-arbeid på større bygge/anleggsprosjekt. Erfaring som SHA-koordinator fra prosjekter med tilsvarende kompleksitet vektlegges.

 • Særskilt passende kandidater vil også kunne bli vurdert selv om de ikke oppfyller overnevnte krav.

 • Tilbudt ressurs må ha god kjennskap til bruk av vanlige IT-verktøy.

 • Det er et krav at vedkommende som tilbys kommuniserer meget godt både muntlig og skriftlig på norsk. Vedkommende må også kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig på engelsk.

 • Tilbudt person må ha gyldig førerkort klasse B.

Detaljer:

 • Sted: Bergen

 • Oppstart: Januar og april

 • Stillingsandel: 100%,

 • Varighet: Langvarig

 • Søknadsfrist: 01.11.2018

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Bernhard Paus på 22 47 94 24 eller bernhard@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.