BYGGELEDER

Centerpoint søker en byggeleder til et spennende oppdrag for en av våre kunder.

Arbeidsoppgaver:

 • Byggeleder er hovedansvarlig for å følge opp alle arbeidere i oppdraget, med særlig fokus på faseplanlegging av trafikkavvikling og omlegging av eksisterende infrastruktur.

 • Byggeleder skal bistå kontraktsbyggeleder med å følge opp kontrakt, økonomi, fremdrift, SHA, målebrev mv. i området.

 • Byggleder må også fokusere på, og tilrettelegge for, gode relasjoner innad i entreprisen og med entreprisens samarbeidspartnere.

 • Utførende entreprenør skal kontrolleres med hensyn til fremdrift, kvalitet og rapportering.

 • Videre skal kontraktsforpliktelser følges opp med et særskilt fokus på endringer, avvik og SHA.

 • Byggeleder skal også være delaktig i å koordinere framdrift innad i D12 med øvrige entrepriser på stedet, herunder D13, D34, D35, D36 og langsgående tekniske entrepriser, samt følge opp tilkomst til sideordnede entrepriser. Byggeleder skal også delta på overtakelsesforretninger.

 • Byggeleder skal også bistå kundens utbyggings prosjekteringsledere med oppfølging/kontroll av leveranser fra prosjekterende konsulent, herunder bistå i gjennomgang av beskrivelser for grunnarbeider, faseplaner og omlegging av infrastruktur.

 • Byggleder skal utføre oppgaver gitt i kontrollplaner med tilhørende sjekklister for byggeledelsen.

 • Videre skal byggeleder delta på byggemøter, gjennomføre særmøter/fagmøter etc. ved behov, delta ved overtakelsesforretninger, følge opp mangellister og bistå i sluttoppgjør. I tillegg skal byggeleder kontrollere og attestere fakturaer (ISY) for entreprisene.

 • Byggeleder skal rapportere til kontraktsbyggeleder for D12.

Kompetansekrav:

 • Du må ha minimum 5 års relevant erfaring fra relevante prosjekter med kompleks anleggsgjennomføring i bynære strøk. Manglende oppfyllelse av krav til utdanning kan kompenseres med lengre relevant erfaring innen etterspurte fagkrets. Hva som utgjør relevant erfaring, beror på ovennevnte beskrivelse av de ansvar og oppgaver som inngår i oppdraget.

 • Du må ha relevant byggeledererfaring, anleggsledererfaring eller tilsvarende erfaring fra entrepriser med komplisert anleggsvirksomhet i dagen. Tilbudt ressurs må også ha erfaring med tverrfaglig koordinering i bygge- eller anleggsprosjekter.

 • Særskilt passende kandidater med relevant erfaring vil også kunne bli vurdert selv om de ikke oppfyller ovennevnte krav.

 • Anleggsteknisk erfaring vil bli vektlagt. Erfaring som byggeleder for byggherreorganisasjon på anleggstekniske entrepriser med ansvar for trafikkavvikling og/eller håndtering av VA vil bli vektlagt. Erfaring med kvalitetskontroll i prosjekter av tilsvarende størrelse vektlegges også.

Detaljer:

 • Sted: Bergen

 • Oppstart: November

 • Stillingsandel: 100%,

 • Varighet: 31.12.2020, opsjon på 4 x 6 mnd

 • Søknadsfrist: 25.10.2018

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Bernhard Paus på 22 47 94 24 eller bernhard@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.