Nye rammeavtaler 2018-2019

Vi har gleden av å presentere våre nye rammeavtaler med henholdsvis Sporveien, Statens vegvesen, Fornebubanen, Bane NOR, Oslo Kommune/Bymiljøetaten og Hafslund. Med disse nye avtalene gir vi våre eksisterende og potensielle konsulenter tilgang til enda flere spennende oppdrag.

sporveien.PNG

HMS og KS

Like før sommeren inngikk vi ny rammeavtale med Sporveien innen HMS og KS. Sporveien-konsernet er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. De eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til t-bane og trikk og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Centerpoint har allerede flere utleide konsulenter på denne avtalen. Rammeavtalen har en varighet på 4 år med opsjon på nye 4 år (2+1+1). Vi ser frem til flere nye oppdrag og spennende prosjekter hos Sporveien i årene fremover.

svv.PNG

Prosjekt-, prosjektering- og byggeledelse

Med store investeringstiltak på riks- og fylkesvegnettet i Buskerud har Statens vegvesen behov for spisskompetanse innen bygging og rehabilitering av veger, bruer og støttekonstruksjoner. De har derfor inngått rammeavtaler innen prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og kontroll, deriblant med Centerpoint. Rammeavtalen har en varighet på 2 år med opsjon på nye 1+1 år.

fornebubanen.PNG

Byggeledelse og kontroll
Prosjektledelse, prosjektering, kontrakt, planlegging, kontroll

Fornebubaneprosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, og er en egen relativt nyopprettet etat (Fornebubaneetaten). Fornebubanen skal bli en ny 8 km lang t-banelinje fra Majorstuen til Fornebu senter. Banen skal i hovedsak gå under bakken og seks nye stasjoner skal etableres som en del av linjen. Centerpoint har sammen med Granlund Consulting AS og Insenti Samferdsel AS vunnet rammeavtale på alle fem delkontrakter innen Byggeledelse:

 1. Byggeledelse og kontroll banefag

 2. Byggeledelse og kontroll signal

 3. Byggeledelse og kontroll elektro, tele og automasjon

 4. Byggeledelse og kontroll grunnarbeider, betong, bygg

 5. Byggeledelse og kontroll ingeniørgeologi og geoteknikk

Samt begge delkontraktene innen Prosjektledelse:

 1. Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og kontraktsrådgiver

 2. Fremdriftsplanlegger, økonomicontroller og dokumentcontroller

Centerpoint har allerede fått inn flere konsulenter via disse avtalene, deriblant byggeledere, dokumentansvarlig og fremdriftsplanlegger. Rammeavtalen har en varighet på 4 år, med opsjon på nye 2 +1+1 år. Det vil være stort behov for ytterligere innleie av dyktige konsulenter i årene fremover.

bane nor.PNG

Jernbaneteknisk prosjektering, byggeledelse og totalbrudd

Bane NOR er i dag en av våre største kunder med 7 rammeavtaler og flere delavtaler - alt fra IT til tunge bygge- og anleggsprosjekter. Per i dag har vi utleid 56 dyktige konsulenter til Bane NOR. Ny rammeavtale med Bane NOR gjelder spesifikt for Vestfoldbanen, en avtale som strekker seg over hele 6 år med opsjon på ytterligere 1+1 år. Avtalen vant vi sammen med Granlund Consulting AS.

Vestfoldbanen strekker seg fra Drammen til Skien og er på 129 kilometer. I løpet av 2019 er det planlagt byggestart for dobbeltspor mellom Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker, slik at banen kan ta i mot enda større trafikk.

Det vil derfor fortsette å være stort innleiebehov hos Bane NOR i årene fremover, og denne rammeavtalen omfatter følgende fagområder:

 1. Planlegging og koordinering av arbeider i brudd og totalbrudd, inkl. funksjonen Leder for totalbrudd (LAT)

 2. Oppfølging jernbaneteknisk prosjektering

 3. Byggeledelse innen jernbanetekniske fag

a. Banestrøm/koblingsanlegg

b. Elektro – tele, lavspennings- og høyspenningsanlegg

Centerpoint fikk tildeling på alle tre delkontraktene og ser frem til å følge prosjektet i tiden som kommer.

BYM.PNG

Byggeledelse, SHA og kontroll

Bymiljøetatens prosjekter er mangeartede og varierende i omfang, varighet og kostnad, fra mindre tiltak med kostnadsramme et par millioner til større gateopprustningsprosjekter med en kostnadsramme på ca. 500 millioner kroner. Rammeavtalen omfatter hovedsakelig oppdrag tilknyttet gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter fra detaljplanfase til ferdig bygde anlegg innenfor Bymiljøetatens ansvarsområde.

Avtalen vil i tillegg til byggeledere også omfatte andre prosjektrelaterte tjenester som assisterende byggeledere, SHA-rådgivere og kontrollingeniører. Vi opplever stor etterspørsel fra Bymiljøetaten, og har i dag flere konsulenter innleid via denne rammeavtalen. Avtalen strekker seg over 2 år med opsjoner på ytterligere 2 år.

hafslund.PNG

Byggeledelse

I 2018 vant vi også ny rammeavtale med Hafslund Nett AS. Hafslund Nett er Norges største nettselskap og styrer, overvåker og optimaliserer strømnettet til 1,5 millioner mennesker. Med en stadig økende befolkning i landet må Hafslund Nett forsterke og bygge ut nettet de har i dag.

Hafslund Nett gjennomfører følgende utbyggingsprosjekter:

 • Oppføring av nye bygg eller rehabilitering og tilbygg til eksisterende bygninger.

 • Bygging av ledningstraseer

 • Etablering av kabeltraseer

 • Elektroentrepriser

Her vil det være stort behov for nye byggeledere til de ulike utbyggingsprosjektene som pågår i hele Hafslund Netts konsesjonsområde.

CP.PNG

Totalt ser vi altså at det i årene fremover vil være stort behov for byggeledere, kontrollingeniører, prosjektledere og SHA-rådgivere og andre relaterte funksjoner til flere av våre kunder. Centerpoint er derfor alltid interessert i komme i kontakt med dyktige fagfolk – så dersom du er en av disse eller kjenner noen som bør ta kontakt med oss, kan du ta kontakt med Bernhard Paus på 91 34 71 24 eller bernhard@centerpoint.no.

Ønsker du å få tilsendt ledige oppdrag på mail? Meld deg på våre nyhetsbrev:

Nyhetsbrev for oppdrag innen Samferdsel/Infrastruktur
Nyhetsbrev for oppdrag innen Olje/Gass
Nyhetsbrev for oppdrag innen IT

FRANK ROBERT NEERLAND - KU I STATNETT

delingsbilde frank robert 2.PNG

Frank Robert Neerland er født og oppvokst i Kristiansund, her har han også bosatt seg med kone og 3 barn. I 1989 fullførte han sin politiutdanning og jobbet i over 20 år som politi, noe som har gitt han verdifull erfaring som han drar nytte av innen HMS-faget. Han trekker blant annet frem at behandling av mennesker i mange ulike situasjoner er en viktig erfaring som han har kunne bruke i ulike roller og sammenhenger.

- «I alle de forskjellige jobbene jeg har hatt, har det hele tiden vært snakk om kommunikasjon på en tydelig måte uten at mottakeren av mine budskap går i forsvar. Dette føler jeg at jeg har håndtert på en meget bra måte, og fått mange gode tilbakemeldinger på hvordan jeg behandler folk rundt meg og ansatte på» forteller Frank Robert.

Etter å ha jobbet som som politi i mange år, har Frank Robert hatt forskjellige HMS roller – inspektør, koordinator, rådgiver, sikkerhetsleder, granskningsleder og nå som Koordinator i Utførelse (KU).

Før Frank Robert kom til Centerpoint jobbet han de siste 7 årene som Sikkerhetsleder på boreplattformen Scarabeo5, hvor arbeidsoppgavene, i tillegg til daglige HMS gjøremål, blant annet har vært:

 • Velkomst- og introduksjonsmøter med alle nyankomne til riggen

 • Generell HMS-opplæring og trening av ansatte om bord

 • Ukentlig HMS og vernerunder

 • Lede granskinger av hendelser på riggen

 • Lede SikkerJobbAnalyse (SJA) møter for større arbeidsoppgaver

Frank+robert+neerland+4.jpg


I mai 2018 begynte Frank Robert hos oss i Centerpoint som Koordinator i Utførelse (KU) for Statnett. Han jobber nå med prosjektet Vestre Korridor - ledningspakke 2, hvor målet er å øke kapasiteten i ledningsnettet og på stasjonene ved å oppgradere fra dagens 300 kV til 420 kV fra Lysebotn til Tonstad og deretter videre til Fjotland. Linjebyggingen foregår for det meste i fjellet. Dette skaper en del problemer for entreprenøren med mye vind, tåke, snø mm. Mange av strekningene er helikopter eneste fremkomstmiddel. I dag har Frank Robert oppgaver som:

 • Sikre at SHA-arbeidet blir koordinert i henhold til krav gitt i Byggherreforskriften

 • At byggherrens krav til forebyggende tiltak gjennomføres samt oversiktslister føres

 • Være en del av byggherrens byggeplassteam

 • Delta på vernerunder, byggmøter, HMS-møter med entreprenør og koordineringsmøter

 • Gjennomfører tiltak som skal bidra til en sikkerhetskultur og et arbeidsmiljø som støtter Statnetts nullvisjon.

frank+robert+neerland+1.jpg

- «Jeg trives veldig godt i jobben min. Masse nytt og interessant å sette seg inn i, og mange flinke og kunnskapsrike kollegaer som gjør arbeidsdagene flotte. Her er det flott med fjell, vann og urørt natur. En unik arbeidsplass, med en utsikt som slår det meste. Arbeidet er veldig givende. Jeg får være med å passe på at det jobbes trygt, at folk har det bra på jobb og at stemningen er god blant dem som jobber her. Dette er mitt første oppdrag for Centerpoint og som innleid konsulent. Oppdraget er interessant og jeg opplever Centerpoint som en profesjonell aktør, som gir støtte og veiledning om det skulle trenges. De er også flinke med å følge oss opp sosialt, med sosiale samlinger hvor jeg får treffe andre konsulenter som jobber for Centerpoint. Jeg får da utvidet mitt profesjonelle nettverk og det gir meg flere kontakter å spille på om jeg skulle trenge noe bistand eller gode råd i utførelsen av jobben min.»

- Vi i Centerpoint er veldig glade for å ha Frank Robert med på laget!

CAMILLA BLOCK HELLUM - DESIGN MANAGER/PROSJEKTLEDER I BANE NOR

Master.png

Siden januar 2018 har Camilla Block Hellum vært utleid fra Centerpoint til Bane NOR som Design Manager/Prosjektleder. Hun har jobbet med å innføre et nytt system for kundeinformasjon i jernbanen, dvs. den informasjonen de reisende får via skjermer og høyttalere på stasjonen. Dette trafikkinformasjonssystemet heter KARI, og hovedmålet er å øke kvaliteten på informasjonsformidlingen til kunder og samarbeidspartnere, spesielt i avvikssituasjoner, samt å informere likt i hele landet.

camillab-sh2.jpg

I tillegg er andre mål å innføre lik informasjon i alle kanaler, ett felles system for all kunde- og trafikkinformasjon, bedre prognoser ved forsinkelser, informasjonen standardiseres og trigges automatisk

Du kan lese mer om KARI prosjektet her

Camilla har over 15 års erfaring med prosjektledelse fra både privat og offentlig sektor og har spesialisert seg innenfor fagfeltene design-, prosjekt og prosessledelse av utviklingsprosjekter. Spisskompetansen er samkjøring av prosesser og fagdisipliner, og sørge for å holde oversikt over mål, strategier, prinsipper, avhengighet og kontaktflater. Camilla fungerer som et bindeledd mellom kundene og deres samarbeidspartnere da hun har lang erfaring i å samarbeide med utviklingsmiljøer som blant annet grafisk designer-, UX-, service- og industridesignere, teknologer og produsenter.

Etter 10 år som prosjektleder i designbransjen, gikk Camilla til kundesiden som designansvarlig i Ruter. Camilla har vært en flott tilvekst både faglig og sosialt i Centerpoint.

Vi er veldig glade for å ha Camilla med på laget!

“Jeg opplevde det som et «oppsving» å møte Centerpoint - veldig hyggelige og veldig inkluderende." - Camilla Block Hellum
ALF CHRISTENSEN - IKT DRIFTSKONSULENT HOS RUTER AS

Alf Christensen har siden 2016 vært utleid fra Centerpoint til Ruter som IKT Driftskonsulent. Alf kommer fra Arendal og er utdannet dataingeniør innen utvikling i tillegg til at han har et fagbrev i IKT. Før han kom til Ruter hadde han blant annet jobbet for Confirmit under utdannelsen, hvor han utviklet en web-applikasjon for effektiv, sekvensiell vurdering av forum-innlegg.

Alf arbeider på Ruters IT Operasjonssentral, der oppgavene hovedsakelig dreier seg om håndtering av hendelser knyttet til Ruters fagsystemer innenfor områder som billettering, sanntidsinformasjon og kundeservice.

alf.jpg

Da han startet i Ruter gikk oppgavene for det meste ut på overvåkning av løsninger for sanntidsskilt og salgsutstyr hos forhandlere, samt noe support.

Etter noen måneder begynte han med sitt første prosjekt; automatisering av feilmeldinger på billettmaskiner fra Ruters underleverandør. Ved hjelp av Powershell script, SQL databaser og C# kode har denne prosessen blitt så godt som helautomatisert, forteller Alf.

Det siste halvåret har Alf vært prosjektleder for overgangen til ny servicedesk-løsning; Jira Service Desk. Den nye løsningen muliggjør blant annet:

 • Direkte integrasjon mot andre løsninger
 • Automatisering av oppgaver ved hjelp av script
 • Implementering av add-ons fra Jira Marketplace
 • Sammenkobling med Ruter sine wiki-sider (Confluence)

Da han valgte å bli konsulent hos Centerpoint via Like-IT, fikk han en egen kontaktperson som ble med han på intervjuet med Ruter og som følger han opp jevnlig. Han har også deltatt på mange sosiale arrangementer for konsulentene i Centerpoint. Alf forteller at han har fått muligheten til å utvikle seg hos Ruter og trives veldig godt i oppdraget.

Vi i Centerpoint er veldig glade for å ha deg med på laget, Alf!

PÅL VENÅS - SHA KOORDINATOR FOR STATNETT I PROSJEKTET NORTH SEA LINK

I Centerpoint har vi konsulenter utleid på mange ulike store prosjekter – og et av de største er Statnett sitt prosjekt North Sea Link (NSL).

Mellomlandsforbindelsen North Sea Link vil for første gang koble sammen kraftsystemene i Norge og Storbritannia. Forbindelsen vil bli etablert gjennom sjøkabel mellom Kvilldal i Norge og Blyth i Storbritannia. North Sea Link bygges av Statnett i samarbeid med det britiske selskapet National Grid. Forbindelsen mellom de nordiske og britiske energimarkedene vil innebære en rekke fordeler, deriblant:

 • Muligheter for å dele på kraft fra fornybare kilder, noe som hjelper begge land med å oppnå nasjonale og internasjonale mål innen fornybar energi og klimatiltak.
 • Bedre forsyningssikkerhet for begge land.
 • Gjennom å åpne for direkte krafthandel mellom de to landene, stimulerer man til økt verdiskaping i Norge og Storbritannia.

North Sea Link skal gå gjennom norsk og britisk farvann. Forbindelsen skal settes i drift i 2021 og vil da være verdens lengste undersjøiske strømkabel. 

bilde6666.JPG

Pål Venås er utleid til Statnett fra Centerpoint som SHA koordinator og har vært i prosjektet siden 2015. Pål har en variert bakgrunn, men fokuset på HMS har alltid vært i høysetet. Han kan fortelle at gjennom mange ulike bransjer og roller har han tilegnet seg den spisskompetansen som Statnett så etter for dette prosjektet.

«Jeg er så heldig å ha en svært bred bakgrunn fra forskjellige yrker og hobbyer. Jeg er veldig glad i å jobbe og har gjerne hatt flere jobber samtidig og godt vant til å jobbe lange dager og uker. Erfaringen min strekker seg over flere disipliner innen bygg og anlegg», sier Venås

Pål Venås, SHA-Koordinator i Statnett på NSL prosjektet

Pål Venås, SHA-Koordinator i Statnett på NSL prosjektet

Da nedturen innen olje og gass kom, hadde Pål allerede klart å forutse at det ville bli viktig å tenke nytt. Så da Centerpoint tok kontakt med ham angående et oppdrag som SHA-koordinator for Statnett så fanget det fort hans nysgjerrighet på hvilke teknologier og arbeidsmetoder de benyttet i prosjektet, da Pål ikke har jobbet i Statnett tidligere. I tillegg følte han at det ville bli et utfordrende prosjekt både innen hans eget fagfelt, men også innenfor det tekniske – noe som er motiverende faktorer for Pål. Det er nå 2,5 år siden han startet og han stortrives i sin rolle.

I en slik rolle innebærer det også en del tid på reisefot. Pål bor fast på et av hotellene i nærheten av prosjektet og her har han funnet seg godt til rette både med ansatte og andre i prosjektet.

Pål har i dag gode muligheter for faglig utvikling og trives godt i konsulenttilværelsen. Han forteller at han heldigvis har en familie som lar han få drive på med slike prosjekter, få reise og være borte over lengre perioder, noe som gjør det desto hyggeligere å tilbringe tid med familien når man er hjemme.

«Konsulentene som jobber på anleggsplassene langt unna er avhengig av at selskapet man er ansatt i forstår situasjonen ute i felt og handler deretter. Jeg har selv erfart full støtte fra organisasjonen i Centerpoint når behovet har vært der. For meg er det helt avgjørende», sier Venås.

Dersom du vurderer å starte som konsulent selv så mener Pål man bør trives med å sette seg inn i nye utfordringer raskt og samtidig møte mye nye mennesker. Det er sjeldent man kommer sammen med de samme menneskene i flere prosjekter, men dette gir også en stor fordel ved at man utvider nettverket sitt betraktelig med dyktige personer innen mange fagområder.

«Er man innstilt på å prøve og gjøre så godt man kan, så kommer alt på plass etter hvert. Og når det skjer, så er det nesten ikke noe som er mer gøy enn å kjenne på følelsen av at man bidrar og påvirker prosjektet man er innleid til», sier Pål. 

Vi er veldig stolte over å ha Pål med på laget og gleder oss til å følge han videre i prosjektet. 

 

 

GOD JUL

Julen er nå rett rundt hjørnet og i den forbindelse ønsker vi dere alle en riktig god jul og et godt nyttår!

large.png

Det har vært en spennende høst med mye oppdrag innen IT og samferdsel/infrastruktur. Olje og gass begynner å ta seg opp igjen sakte men sikkert, så vi har god tro på at 2018 skal bli et spennende og interessant år. Vi har i år blant annet vunnet flere nye rammeavtaler innen IT og samferdsel/infrastruktur og venter god aktivitet fra flere av disse på nyåret.

Vi har også hatt gleden av å reise rundt i landet og besøke mange av konsulentene vi har ute på oppdrag. Dette setter vi stor pris på og ser frem til enda flere besøk og sosiale tilstelninger i 2018.

I sommer skrev vi at ingen prosjekter blir vellykkede uten riktige folk på plass, og vi er utrolig fornøyde med hvor mye flinke fagfolk vi har med på laget. Gode referanser fra oppdragene vi utfører gjør det enklere for oss å vinne flere rammeavtaler, som igjen gir våre konsulenter flere muligheter.

img-thing.jpg

Så tusen takk for innsatsen alle sammen!

Nå håper vi alle snart finner roen og nyter juletiden med familie og venner. Vi ser frem til et nytt og spennende år med både eksisterende og nye flinke fagfolk på laget.

God Jul og Godt Nytt År!

Hilsen Centerpoint

VI SKAL DELTA PÅ JOBBMESSEN FOR INGENIØRER 15.NOVEMBER – KOMMER DU?

centerpoint_alna_9646.jpg

NAV arrangerer jobbmesse for ingeniører innen olje og gass, samferdsel/infrastruktur og IT på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika 15.november. Dette er tredje året på rad NAV inviterer bedrifter og motiverte kandidater til et samlingssted. 

Se også sak: Fra olje og gass til andre bransjer - her er våre tips

Vi i Centerpoint ser frem til å møte flere gode kandidater og ta en prat om mulighetene som ligger der ute. Vi er stadig på leting etter flinke konsulenter for våre kunder innen olje og gass, samferdsel/infrastruktur og IT. Vi har i dag ca. 130 utleide konsulenter som er utleid på lengre konsulentoppdrag i Norge. Vårt oppdaterte nettverk av både nasjonale og internasjonale konsulenter gir oss muligheten til å tilby våre kunder den kompetansen og kapasiteten de har behov for. Centerpoint representerer et stort antall selvstendige konsulenter som kontinuerlig har oppdrag for våre kunder, og vi har etablert rammeavtaler med mange store aktører innen de fagområdene og bransjene vi opererer i. Rammeavtalene gir oss tilgang til store og attraktive prosjekter, og vi kan derfor tilby langsiktige og interessante oppdrag for våre konsulenter.

Se også sak: Bernt Endresen - KU Bjerkreim Transformatorstasjon, gikk fra olje og gass til infrastruktur

civil-engineering-250x250.png

Våre kunder:

Samferdsel/Infrastruktur:

 • Bane NOR
 • Statnett
 • Sporveien
 • Statens Vegvesen
 • NSB

IT:

pict--cloud-connection-ivr-internet---vector-stencils-library.png--diagram-flowchart-example.png
 • NRK
 • Bane NOR
 • SVV
 • Nets
 • FMC
 • Evry
 • Aker BP
 • Statoil
 • Statkraft
 • Statnett
 • Toll og Avgift
 • Skatteetaten
 • Riksrevisjonen

Ønsker du å delta, kan du melde deg på dette her

Vi håper på å se deg den 15. november kl 10:00!

 

BERNT ENDRESEN - KU BJERKREIM TRANSFORMATORSTASJON

Bernt Endresen er i dag utleid fra Centerpoint som KU (koordinator i utførelse) til Statnett. Bernt har arbeidet her siden 2016 på prosjektet Bjerkreim Transformatorstasjon. Her bygges det ny vindkraft og skal med tiden kunne knytte den nye kraftproduksjonen til sentralnettet. I følge planen skal dette stå klart sommeren 2019.

- I rollen som KU er det min oppgave å sikre at SHA-arbeidet blir koordinert i henhold til krav gitt i Byggherreforskriften. Videre skal jeg påse at byggherrens krav til forebyggende tiltak gjennomføres og at oversiktslister føres.  Jeg er en del av byggherrens byggeplassteam og har en høy tilstedeværelse på byggeplassen. Jeg deltar på vernerunder, byggemøter, risikomøter, koordineringsmøter m.m.  Gjennomfører tiltak som skal bidra til en sikkerhetskultur og et arbeidsmiljø som støtter Statnetts nullvisjon.

- Jeg trives veldig godt i jobben min. Jeg får treffe masse flotte mennesker som alle jobber sammen for å bygge noe nytt. I mitt tilfelle en Transformatorstasjon som skal ta imot og distribuere videre strømmen fra nye vindmølleparker som etableres i området her på Bjerkreim. Naturen her er flott med fjell, vann og havet i det fjerne. En unik arbeidsplass, med en utsikt som slår det meste. Arbeidet er veldig givende i og med at jeg får være med å passe på at det jobbes trygt, at folk har det bra på jobb og at stemningen er god blant dem som jobber sammen.

- Dette er mitt første oppdrag for Centerpoint og som innleid konsulent. Jeg syns Centerpoint er flinke med å følge meg opp, med jevnlig oppfølging fra min kontaktperson. Oppdraget er interessant og jeg holdes også informert om utvikling fremover og opplever Centerpoint som en profesjonell aktør, som gir støtte og veiledning om det skulle trenges. De er også flinke med å følge oss opp sosialt, med sosiale samlinger hvor jeg får treffe andre konsulenter som jobber for Centerpoint og dermed også får utvidet mitt profesjonelle nettverk og gir meg flere kontakter å spille på om jeg skulle trenge noe bistand eller gode råd i utførelsen av jobben min.

bernt5.JPG

- Jeg har jobbet i kriminalomsorgen i 18 år i forskjellige roller, den siste som sikkerhetsinspektør i Stavanger Fengsel. I 2012 startet jeg som HMSK rådgiver i Subsea 7, hvor jeg jobbet i prosjekt 2 år. Ble etter hvert bedt om å være HMSK ansvarlig på Subsea 7 sin offshorebase i Dusavik i Stavanger. Der var jeg frem til oljenedturen også nådde meg i slutten av 2016. Fikk høre om Centerpoint via en tidligere kollega som anbefalte meg om å ta kontakt med dem. Jeg gjorde det og nå har jeg jobbet på dette prosjektet i Bjerkreim ett års tid og stortrives med det.

Vi i Centerpoint er svært stolte av å ha Bernt med på laget - og vi ser frem til å følge han videre i prosjektet. 

 

FRA OLJE OG GASS TIL ANDRE BRANSJER - HER ER VÅRE TIPS

Etter oljenedgangen stod flere med høy kompetanse uten jobb. I mai 2017 gjorde Tekna en undersøkelse for fjerde år på rad om situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet. I sammendraget av denne rapporten viste det seg, etter å ha intervjuet over 1000 ingeniører innen olje og gass, at 12,5% har byttet jobb til en annen bransje siden 2013. Andelen av oljeingeniørene som er i jobb er noe høyere nå enn hva den var på samme tid i fjor, men selv om ledigheten går noe ned er langtidsledigheten fortsatt høy. Rapporten viste at 4,3% står uten jobb i dag og nesten 70% av de ledige hadde vært uten jobb i mer enn seks måneder – dette tallet er overraskende høyt skriver Tekna. 

Kilde: Tekna, 2017

Kilde: Tekna, 2017

Undersøkelsen viser også at det er færre som mener nedturen i olje og gass er midlertidig, og som vist i tabellen ovenfor er svarene et noe mer optimistisk bilde av fremtiden, men samtidig er den vanskelige situasjonen fortsatt ikke over. De fleste som har byttet bransje etter nedgangen har gått over til kategorien «annet», bygg og anlegg, transport og infrastruktur, elektrisitet, vann og renovasjon.

Men hvordan er det med kompetanseoverføringen fra olje og gass og hvordan kan man bli mest mulig rustet for en slik overgang? Tall fra Statistisk Sentralbyrå fra 2017 viser at olje- og gassindustrien har mistet om lag 50 000 stillinger siden 2013. Dette betyr imidlertid ikke at kompetansen ikke lenger er nødvendig eller kan benyttes i andre bransjer. For de som har utdanning innen oljefag innebærer også dette utdanning innen teknologi- og ingeniørfag for flere – og dette er allmennyttig kunnskap som flere bransjer har behov for.

sak.JPG

Her er noen enkle råd til hvordan du kan klargjøre deg for bransjene:

 • Vær synlig på LinkedIn med oppdatert informasjon
 • Skaff deg en oversikt over bransjespesifikke kurs som vil gjøre deg mer attraktiv for enkelte bransjer. Ta kontakt med oss, så kan vi gi deg råd om hva som kan være aktuelt.
 • Sett deg inn i andre bransjers fagterminologi. Ofte er det slik at roller, fagområder, teknologier, prosesser og rutiner heter noe annet enn i oljebransjen. Det er viktig å benytte bransjens egne ord når man kommuniserer med dem, og samtidig være klar over eventuelle forskjeller. Bevissthet rundt dette øker sjansene dine. Ettersom vi jobber med flere bransjer kan vi være behjelpelige med denne konverteringen.
 • Delta på jobbmesser, eller andre plattformer, for å snakke direkte med potensielle arbeidsgivere og få tips til hvordan du kan tilpasse deg en annen bransje.
 • Typiske roller som relativt enkelt kan overføres fra olje- og gassindustrien til andre bransjer er innen QA/QC, HMS/SHA, prosjektstyring, prosjektplanlegging, dokumentstyring og prosjektledelse m.m.

EN SPENNENDE HØST

Høsten er i full gang med mørkere dager, fargesprak i trærne og kaldere luft. Nå er det tiden for koselige samlinger innendørs, fyr i peisen og fårikål på menyen.

For oss i Centerpoint er høsten en svært spennende tid med mange nye forespørsler og flere jern i ilden. Vi opplever et stort behov for konsulenter, spesielt innen samferdsel, infrastruktur og IT. Våre mange rammeavtaler innen disse områdene sikrer oss god tilgang på oppdrag, og vi ser frem til en spennende høst og vinter der vi blir kjent med enda flere flinke konsulenter og selvfølgelig får tid med alle de som allerede er i oppdrag for oss.

04_weird_ways_world_autumn_economy_Everste.jpg

I løpet av høsten og vinteren vil vi ha behov for følgende kompetanse:

788c987f9348a51edb0129e7d7f7cf33--fall-leaves-background-autumn-flowers.jpg
 • Prosjektledere IT
 • Prosjektledere samferdsel/Infrastruktur
 • Prosjektstøtte (planlegging/prosjekt- og kostkontroll/dokumentstyring)
 • Prosjektingeniører alle disipliner (elektro, elkraft, jernbanefag og konstruksjoner)
 • Byggeledelse (tunnel, stasjon og ledning)
 • HMS (leder, rådgiver og koordinator – KU/SHA Rådgivere)
 • Kvalitetsrådgivere
 • Innkjøpere/kontraktsrådgivere
 • Testledere IT
 • Support/drift IT
 • Javautviklere
 • Arkitekter IT
 • Back- og frontend utviklere
 • Dokumentkontrollere
 • Applikasjonsdriftere

 

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi kan bistå deg og for mer informasjon om de ulike rollene – eller bare en hyggelig prat.

Vi oppfordrer også alle som ønsker å se på hvilke muligheter som ligger der ute om å sende over en oppdatert CV, slik at vi kan sammenligne kompetanse med de forespørslene vi har til enhver tid.

Kontaktinformasjon:

E-post: post@centerpoint.no
Telefon: 22 47 94 00

Vi i Centerpoint ønsker deg en fin høst!

Nyhetsbrev for oppdrag innen IT: http://eepurl.com/baF59H
Nyhetsbrev for oppdrag innen Samferdsel/Infrastruktur: http://eepurl.com/baRZv1
Nyhetsbrev for oppdrag innen Olje/Gass: http://eepurl.com/baRZBP

GOD SOMMER

Flinke fagfolk trumfer alt!


Sommerferien nærmer seg og det er full innspurt i alle prosjekter. Vi merker høy aktivitet i alle bransjer, og selv i oljebransjen har vi de siste månedene fått leid ut nye konsulenter.

Siden i fjor sommer har det skjedd mye i Norge, og spesielt er det innen samferdsel og infrastruktur vi ser de store prosjektene. Innen IT er det også fullt trykk og vi ser store endringsprosjekter fordi ny teknologi gir store muligheter.

Uansett hvor spennende prosjektmulighetene er, så er det ingen prosjekter som blir vellykkede uten riktige folk på plass. Vi har derfor en hedersbetegnelse vi benytter i Centerpoint – nemlig FAGFOLK!

Vår definisjon av Fagfolk: personer som har spesielle kunnskaper og ferdigheter innen et bestemt fagområde og som er positive bidragsytere i sine miljøer

Vi opplever gang på gang at prosjekter går bra når man har folk med høy kvalitet med på laget og man er avhengig av å ha med seg FAGFOLK.

Vi i Centerpoint har derfor mye fokus på å kunne tilby prosjekter og roller der våre konsulenter lykkes og er FAGFOLK i sine prosjekter. I tillegg til det faglige, er det også svært viktig at de sosiale aspektene er på plass internt i prosjektene. Vi har derfor stort fokus på at våre konsulenter skal trives både i jobb og på fritiden. Denne våren har vi hatt gleden av å møte flere av konsulentene rundt om i landet. Det ble underholdning her i Oslo på Latter, nydelige omgivelser på Flor og Fjære i Stavanger og ikke minst gode odds på Leangen Travbane i Trondheim. Det er en sann glede å møte alle og være involvert i de spennende prosjektene.
 

Totalt har vi over 50 rammeavtaler med offentlige og private virksomheter, og vi har det siste året vunnet 14 nye avtaler. Blant annet har vi vunnet store avtaler med Bane NOR (tidligere Jernbaneverket), Nye Veier, NRK og HINAS (IT i Helse-Norge). Dette danner grunnlaget for at vi fortsatt er i sunn drift og har mange spennende prosjektroller som skal dekkes i tiden fremover.

Les mer om noen av de spennende prosjektene vi har jobbet med det siste året her:
http://www.centerpoint.no/nyheter/

Fokus på kvalitet og fornøyde kunder gjør at vi fortsatt kan ansette nye, flinke kollegaer og det siste året har en ny Markeds- og konsulentkoordinator, en regnskapsmedarbeider og to nye rådgivere blitt ansatt internt i administrasjonen. Disse er med på å styrke og videreutvikle våre kjerneverdier som er Resultater, Humor, Utvikling og Kvalitet, og vi ser at dette er gode grunnpilarer i både gode og dårlige tider. 

Vi ser frem til fortsatt mange vellykkede prosjekter og ønsker deg en riktig god sommer!

Jakob Grova
Administrerende direktør
CENTERPOINT AS

Jobbe for Centerpoint?
 
Centerpoint har lang erfaring med å levere konsulenter til omfattende prosjekter innen olje/gass, samferdsel/infrastruktur og IT.

Les mer om hva vi kan tilby deg som konsulent på våre hjemmesider.
http://www.centerpoint.no/hva-gjor-vi/
Se alle våre ledige oppdrag her. 
http://www.centerpoint.no/samferdselinfrastruktur/


Ønsker du å abonnere på ledige oppdrag?
 
Centerpoint har mange spennende muligheter innen IT, Olje/Gass og Samferdsel/Infrastruktur. Registrér deg på et av våre nyhetsbrev for å motta nye ledige oppdrag på epost. Oppdragene sendes ut fortløpende.
Registrer deg her:

Centerpoint er tildelt ny rammeavtale med Bane NOR

Centerpoint har inngått en ny rammeavtale med Bane NOR innen hovedområdene:

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse

Disse områdene er videre fordelt på underlagte fagområder inkludert; bygg og anlegg, jernbaneteknikk, grunnarbeider, kontrollingeniør og ingeniørgeologi.

Med denne avtalen vil Centerpoint være en helhetlig leverandør til Bane NOR og Jernbanedirektoratet.

Bane NOR er en prioritert kunde for Centerpoint og vi leverer allerede på flere rammeavtaler, inkludert:

 • IKT konsulenttjenester – Internett, Intranett og GIS/Geomatikk
 • Kommunikasjon og nabokontakt
 • Prosjektstyringstjenester
 • Telerelaterte konsulenttjenester
 • SHA-arbeid

Centerpoint har i flere år jobbet målrettet med å etablere oss som en av Norges beste leverandører av konsulenttjenester innen Infrastruktur og Samferdsel. Vi har svært dyktige konsulenter i vår stab med spesialistkompetanse innen fagområdene vi leverer på, og vi er takknemlige for at Bane NOR har vist oss tilliten til å fortsette det gode samarbeidet. Med denne avtalen får våre konsulenter tilgang på oppdrag i noen av Norges mest spennende og omfattende utbyggingsprosjekter, sier direktør for Samferdsel og Infrastruktur i Centerpoint, Bernhard Paus.

Mats Harrysson - Byggeleder for Bymiljøetaten

Mats Harrysson er i dag utleid som byggleder til Bymiljøetaten. Her har han arbeidet siden 2014 med prosjektet i Prinsens gate og Tollbugata. Målet er å etablere toveis trikk i Prinsens gate samt gi gaten et estetisk løft fra krysset Fred Olsens gate til Nedre Vollgate (over Wessels plass). I tillegg etableres Tollbugata som toveis bussgate.

Klokken 11:00 27.02.2017 var det duket for offisiell åpning av Prinsens gate. Jubelen var stor da en gammel trikk kom kjørende oppover Prinsens gate, etterfulgt av korps, kake og kaffe. Trikkene var på plass kl. 05:00 for en testkjøring og heldigvis var alt som det skulle. Siden 2014 har det vært arbeidet med å gjøre Prinsens gate om til toveis trikkegate, samt Tollbugata til bussgate. Det har også vært lagt om gamle vann- og avløpsrør – her har det vært tilfeller av vannrør tilbake til 1800-tallet.

Mange jubler nå over at gaten står klar og at trikken kjører som normalt. I tillegg til at det har vært gjort mye som nå ligger under bakken, vil også gaten bli preget av granittheller på fortau, bymøbler og trær. Mats kunne påpeke at det har vært en del utfordringer, men at slikt er forventet for et så stort prosjekt.

- Det har vært veldig spennende å jobbe med dette prosjektet. Har hatt gode medarbeidere rundt meg og et godt samarbeid på tvers av samarbeidspartnere.

Mats har blant annet vært ansvarlig for daglig kommunikasjon med entreprenør og prosjektleder, oppfølging og kontroll, kvalitetssikring med mer.

Det har vært en intensiv helg for Mats og alle de andre involverte for å få alt ferdigstilt for åpningen her i dag. Men det syntes Mats er helt i orden, han trives med svært godt med jobben. Men jobben er ikke ferdig helt enda – nå fortsetter arbeidet med å ferdigstille prosjektet. Han regner med at dette vil skje i løpet av sommeren 2017.

Vi er veldig stolte over å ha Mats med på laget – og at han har vært med på å gjøre en så god jobb. Vi gleder oss til å følge med videre. 

Nye ansatte i administrasjonen!

Vi har fått to nye ansatte i administrasjonen her i Centerpoint. De heter Maren Haukeland og Silje Storm-Johannsen.

Maren har en utdannelse innen økonomi og administrasjon fra BI - hun skal begynne å jobbe som regnskapsmedarbeider. Silje har en utdannelse fra Markedshøyskolen innen markedsføring og salgsledelse. Silje begynner å jobbe som markeds- og konsulentkoordinator. 

Vi er glade for å ha dem med på laget!

Befaring på Follobaneprosjektet

F.v.: Peder Wandem, Kurt Magne Halås, Cato Stoltenberg, Mona Kringberg og John Trondsen.

Centerpoint har utleide konsulenter innen byggeledelse, prosjektstyring, kvalitet, SHA og kommunikasjon på Follobaneprosjektet til Jernbaneverket. 

Fredag 2. desember var hele administrasjonen i Centerpoint på besøk hos prosjektet. Der fikk vi en omvisning på anleggsplassen på Åsland og i den påbegynte tunnelen av våre konsulenter Kurt Magne Halås, Cato Stoltenberg og Ingar Melby, som jobber som henholdsvis sikkerhetsrådgiver, SHA-rådgiver og byggeleder. 

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjektet hittil i Norge. Den nye Follobanen blir totalt 22 km lang og bygges for hastighet opp til 250 km i timen. Det blir dermed mulig å halvere reisetiden mellom Oslo og Ski, fra 22 til 11 minutter. Follobanen skal bli et effektivt, sikkert og miljøvennlig transporttilbud som åpner opp for et større bo- og arbeidsområde.

Follobanen får landets hittil lengste jernbanetunnel og er den første jernbanetunnelen i Norge med to atskilte løp. Tunnelen bores ut med de fire tunnelboremaskinene (TBM) "Magda Flåtestad", "Dronning Eufemia", "Dronning Ellisiv" og "Anna fra Kloppa". Alle damene er nå i full drift!

Hver av tunnelboremaskinene er 145 m lange og veier ca. 2400 tonn. På bildet over kan man se baksiden av en av maskinene. Maskinene er spesiallaget for hardt norsk fjell og produserer ca. 20 meter ferdig tunnel om dagen.

For Centerpoint var det en innholdsrik dag og det blir spennende å følge den videre utviklingen i prosjektet. For å lese mer om Follobaneprosjektet besøk gjerne prosjektets egne sider her.

F.v.: Thach Nguyen, Carl Simon Grimwade og Yan Zhou.

Vi ønsker med dette våre konsulenter og samarbeidspartnere god jul og godt nyttår!

Ove Rabba - Fundamentkontrollør i Statnett

Ove Rabba er utleid til Statnett og jobber som fundamentkontrollør på "Vestre korridor - linjepakke 2". Vestre korridor er en fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet, hvor Statnett ønsker å spenningsoppgradere fra nåværende 300 kilovolt til 420 kilovolt. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2021.

I Oves prosjekt skal det bygges linjer fra Lysebotn til Duge, Lysebotn til Tjørhom, Tjørhom til Tonstad og Tonstad til Fjotland, med totalt 219 mastepunkter og 876 fundamenter. 

"Mesteparten av fundamentene er fjellfundamenter, men det er en del spesielle fundamenter fra toppen av Lyseheia og ned til Lyse stasjon, så dette blir spennende."

Det er Valard som bygger fundamenter og monterer master og linjer, og Oves jobb går ut på å sjekke fundamentene.

"Vi er ute og kontrollerer i all slags vær. Regn og skodde er dagligdags, og oppe på Lyseheia har vi stort sett alle årstidene hver dag."

Siden hele traseen stort sett er uten veiforbindelse blir alt utstyr og byggemateriale flydd inn med helikopter. Terrenget oppe i fjellet gjør det også vanskelig for arbeiderne å komme seg fra punkt til punkt. 

"Vi bruker bil, båt, helikopter og snøscooter, eller så går vi fra punkt til punkt. ATV er ikke godkjent på denne strekningen."

Ove har vært i anleggsbransjen siden 1985, kun avbrutt da han tok teknisk fagskole i Kristiansand. Han har jobbet med grunnarbeid, forskaling, armering, støping og maskinkjøring, og han har bakgrunn som bas, formann, driftsleder, anleggsleder, kontrollingeniør i vei-, tunnel- og byggeprosjekter. 

"Første gang jeg jobbet for Centerpoint var på Fellesprosjektet E6 i Jernbaneverket. Der var jeg i 2,5 flotte år. Nå har jeg akkurat startet mitt oppdrag i Statnett, og det fungerer veldig bra."

GOD SOMMER!

Tiden går fort og nå er det snart sommerferie for mange. Prosjektene tar et hvileskjær – i hvert fall alle de som er i rute og har planlagt dette. For andre prosjekter er sommeren en anledning til å få gjennomført en rekke aktiviteter som har vært planlagt til minste detalj i lang tid, men som ikke kan gjennomføres mens landet er i daglig drift. Alle prosjekter lever sitt eget liv, men felles for dem alle er en ting – de er 100% avhengig av riktig kompetanse og riktige ressurser for å bli levert som avtalt på pris, tid og kvalitet. 

Centerpoint bidrar med spesialister til komplekse prosjekter og vi ser at det er stort behov for spisskompetanse i alle prosjekter. Dette er en forutsetning for at prosjektene skal lykkes, og dette er også grunnen til at Centerpoint har mye å gjøre også i 2016.  Etter nedgangen i oljesektoren har vi dreid oss mer over mot infrastruktur/samferdsel og IT, og det har vært godt å ha flere ben å stå på.  Dette medfører at vi fortsatt kan tilby spennende oppdrag for våre ansatte og samarbeidspartnere, samt kan gi våre kunder topp kvalitet.  Som en del av vårt langsiktige fokus på kvalitet, har vi i år også blitt ISO 9001-sertifisert. 

Totalt har vi over 50 rammeavtaler med offentlige og private virksomheter, og vi har det siste året vunnet ytterlig 10-15 stykker.  Dette danner grunnlaget for at vi fortsatt er i sunn drift og har mange prosjektroller som skal dekkes.

Fokus på kvalitet og fornøyde kunder gjør at vi fortsatt kan ansette nye, flinke kollegaer og det siste året har en ny Bid Manager og to nye rådgivere blitt ansatt internt i administrasjonen. Disse er med på å styrke og videreutvikle våre kjerneverdier som er Resultater, Humor, Utvikling og Kvalitet, og vi ser at dette er gode grunnpilarer i både gode og dårlige tider.  

Jeg ser frem til fortsatt mange vellykkede prosjekter og ønsker deg en riktig god sommer!


Jakob Grova
Administrerende direktør
CENTERPOINT

Ivar Aasen klar for hjemreise

Vi gratulerer Det norske oljeselskap ASA med ferdigstillelse av plattformdekket til Ivar Aasen-feltet som nå skal seiles fra Singapore til Norge. Dekket ble levert på budsjett og til riktig tid, som gjør at feltutbyggingen er i rute mot produksjonsstart 1. desember.

Centerpoint har hatt over 40 konsulenter involvert i oppfølging av engineering og bygging på dette prosjektet. Bon voyage!

Les mer om dette på www.detnor.no